Handelsbetingelser

1. ANVENDELSE

Nedenstående almindelige handelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

2. RÅDGIVNING OG TILBUD

Thorsen-Teknik A/S rådgiver kunden indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder. Rådgivning sker på grundlag af de oplysninger, kunden har forelagt Thorsen-Teknik A/S. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, såfremt ikke andet er angivet, med forbehold for mellemsalg. Alle tilbud sendes pr. e-mail. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Thorsen-Teknik A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

 

3. PRISER

Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. Moms og afgifter. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ret til at ændre i priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmateriale, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 8.

 

4. LEVERINGSTID

Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse, under forudsætning af at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader kunden at modtage færdiggørelse af jobbet eller dele heraf på det aftalte tidspunkt, er kunden, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om færdiggørelsen af leverancen har fundet sted. Endvidere kan Thorsen-Teknik A/S hæve aftalen og af kunden kræve erstatning for skade, som ved kundens forsømmelse er påført Thorsen-Teknik A/S. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 8 nævnt begivenhed eller kundens handling eller mangel på handling, forlænges leveringstiden tilsvarende.

 

5. LEVERINGSBETINGELSER

Thorsen-Teknik A/S leverer eventuelle dele mod dagspris i Danmark. Forsendelse er for købers regning og risiko.

 

6. BETALINGSBETINGELSER

Alle faktura sendes pr. e-mail.

Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelse på ordre bekræftelsen. Ved ordrer under DKK 1.000,- vil der blive påført et ekspeditionsgebyr på DKK 100,-. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil fuld betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Thorsen-Teknik A/S ret til at tage varen/ ydelsen tilbage. Erlægger kunden ikke betaling rettidigt, er Thorsen-Teknik A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig rente på 2,0% pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Thorsen-Teknik A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Thorsen-Teknik A/S er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

 

7. GARANTI OG MANGLER

For dele af fremmed fabrikat, der indgår i leverancen, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som Thorsen-Teknik A/S får fra underleverandøren. Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i leverancen, foretager Thorsen-Teknik A/S gratis og hurtigst muligt reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Thorsen-Teknik A/S er ikke inkluderet.

Køber skal uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte. Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter, kan ikke gøres gældende overfor Thorsen-Teknik A/S.

Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for drift, tids, avance eller lignende indirekte tab, ej heller overfor tredje mand.

 

8. PRODUKTANSVAR

Thorsen-Teknik A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af Thorsen-Teknik A/S. Thorsen-Teknik A/S har tegnet produktansvarsforsikring i Danmark, for henholdsvis person og tingsskade, og kan ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav, som overstiger beløbet i policen.

Såfremt Thorsen-Teknik A/S måtte blive pålagt produktansvar, er kunden forpligtet til, at lade sig sagsøge ved hjemtinget for Thorsen-Teknik A/S. Der skal anvendes Dansk Lov. Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er igang. Thorsen-Teknik A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. Thorsen-Teknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

9. ANSVARSFRIHED

Thorsen-Teknik A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Thorsen-Teknik A/S på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Thorsen-Teknik A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse af eller mangel ved leverance fra underleverandør.

 

10. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem. Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Thorsen-Teknik A/S’s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte kunden i stand til at opstarte, drive og vedligeholde produktet, overgår til kunden. Dog forlanger Thorsen-Teknik A/S, at de forbliver fortrolige.

 

11. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER

Alle sager om kontraktens rette forståelse og øvrige forhold, der relaterer sig til det retslige forhold mellem kunden og Thorsen-Teknik A/S afgøres endelig ved de almindelige domstole og efter dansk ret.

 

12. Webshop

Thorsen-Teknik A/S tager forbehold for fejl/ trykfejl, pris- og kursændringer.

 

13. RTK

 

Fakturering af RTK abonnementer 

Abonnementer oprettet 1. kvartal bliver faktureret omkring 20. januar. 

Abonnementer oprettet 2. kvartal bliver faktureret omkring 20. april. 

Abonnementer oprettet 3. kvartal bliver faktureret omkring 20. juli.

Abonnementer oprettet 4. kvartal bliver faktureret omkring 20. oktober.

Vi har i vores system noteret oprettelsesdatoen og abonnementet vil derfor være aktivt til samme dato efterfølgende år. Dvs. at et abonnement, som er oprettet d. 17/03-2017 er aktivt til d. 17/03-xxxx. 

 

Opsigelse

Bemærk at der er 3 månerds opsigelse af simkort. Opsigelsen skal meddeles skriftligt på kontor@thorsen-teknik.dk hvor CVR. nummer, kundenummer og simkortnummer skal fremgå. Opsigelsen er først registreret hos os, når du modtager en bekræftelse på mail. I mail vil det fremgå hvilken dato dit simkort bliver lukket. Simkortet skal sendes retur til Thorsen-Teknik, Søndergården 32, 9640 Farsø.